Regulament privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate pe raza comunei Axente Sever, judetul Sibiu

Anexă la HCL nr. 38/2016

REGULAMENT LOCAL

PRIVIND AMPLASAREA ŞI AUTORIZAREA MIJLOACELOR DE PUBLICITATE

PE RAZA COMUNEI AXENTE SEVER, judeţul SIBIU.

 

CAPITOLUL 1: Dispoziţii generale

Art. 1. Prezentul regulament reprezintă un sistem unitar de norme ce vor sta la baza autorizării oricăror forme de publicitate stradală, desfăşurată în localităţile din componenţa comunei Axente, judeţul Sibiu.

Art. 2. Prevederile prezentului regulament se aplică tuturor persoanelor fizice şi juridice implicate în activitatea publicitară.

Art. 3. Prevederile prezentului regulament sunt aplicabile mijloacelor de publicitate amplasate atât pe domeniul public şi privat al comunei Axente Sever, cât şi pe proprietăţile private aparţinând persoanelor fizice şi/sau juridice.

Art. 4. Prezentul regulament are ca scop asigurarea condiţiilor pentru un cadru construit coerent, armonios, sigur şi sănătos, pentru protecţia mediului natural, a zonelor cu valoare istorică şi arhitecturală, a zonelor naturale protejate, cu respectarea calităţii în construcţii, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

 

CAPITOLUL 2: Baza legală.

Art. 5. Prezentul regulament are la bază următoarele:

 

 • Legea nr. 185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate;
 • Legea nr. 50/1991 republicată cu modificările şi completările ulterioare privind autorizarea lucrărilor de construcţii;
 • Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991;
 • Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii actualizată cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea 153/2011 privind măsurile de creştere a calităţii arhitectural ambientale a clădirilor;
 • Legea 148/2000 privind publicitatea. Art. 6. Se definesc termenii utilizaţi pe parcursul prezentului regulament după cum urmează: 2) „Promovarea”: ansamblul de activităţi şi mijloace folosite pentru a difuza un produs sau serviciu de piaţă; 4) „Publicitate temporală”: publicitate realizată cu ocazia unor evenimente, manifestaţii culturale sau sportive, precum şi acţiuni de promovare de produse sau activităţi; 6) „Proiect publicitar special”: construcţie provizorie atipică, creată special în scopul promovării unui produs, a unui serviciu sau eveniment şi care nu are în alcătuirea sa elemente de fundaţie şi/sau structuri publicitare clasice; 8) „Publicitate luminoasă”: publicitate realizată prin corpuri luminoase, afişe sau panouri luminate printr-o sursă de lumină amplasată astfel încât să asigure iluminarea afişului, panoului sau corpului publicitar; 10) „Panou publicitar”: structura provizorie folosită pentru afişarea unui mesaj publicitar; 12) „Firmă”: orice inscripţie, formă sau imagine ataşată unei clădiri, cu referire la un agent economic sau la o activitate care se desfăşoară în interiorul clădirii; 14) „Banner”: suport pentru mesajul publicitar confecţionat din folie sintetică sau din material textil, în mod obişnuit de formă dreptunghiulară, ancorat în zone publice; 16) „Mesh”: suport pentru mesajul publicitar confecţionat din material sintetic perforat, cum ar fi plasa fină, de obicei de mari dimensiuni, fixat pe clădiri; 18) „Publicitate pe vehicule”: publicitate realizată prin lipirea de afişe, montarea de panouri sau vopsirea vehiculelor în scopuri publicitare; Art. 7. Se definesc următorii termeni: 2) „Zona de publicitate largită”: zona în care pot fi amplasate toate categoriile de mijloace de publicitate; 1) Mijloace de publicitate pentru a căror amplasare este necesară obţinerea autorizaţiei de construire. Din această categorie fac parte următoarele mijloace de publicitate: b) Ecranele publicitare; d) Steagurile publicitare; a) Bannerele; c) Mesh-urile; e) Proiecte publicitare speciale. CAPITOLUL 4: Autorizarea amplasării mijloacelor de publicitate.Art. 10. Mijloacele de publicitate descrise la Art. 8, alin. 1) vor avea obligatoriu caracter provizoriu, autorizaţia de construire eliberându-se cu menţionarea duratei de existenţă a mijlocului de publicitate. Art. 12. La expirarea termenului de existenţă a mijlocului de publicitate autorizat, conform duratei de existenţă a acestuia, stabilită prin autorizaţia de construire, beneficiarul autorizaţiei are obligaţia de a desfiinţa prin mijloace proprii mijlocul de publicitate. Art. 14. În cazul în care nu a fost reautorizat, iar beneficiarul nu a desfiinţat mijlocul de publicitate prin mijloace proprii, primarul comunei Axente Sever poate dispune desfiinţarea mijlocului de publicitate pe cale administrativă, în termen de 15 zile de la data expirării termenului de existenţă a mijlocului de publicitate, indiferent de categoria de proprietate pe care acesta este amplasat, fără emiterea unei autorizaţii de desfiinţare. Art. 16. Proprietarii mijloacelor de publicitate au obligaţia de a lua măsurile necesare pentru întreţinerea şi repararea acestora, ori de câte ori este necesar.
 • Art. 15. Cheltuielile rezultate ca urmare a acţiunilor prevăzute la Art. 14. sunt în sarcina proprietarului mijlocului de publicitate, urmând a fi recuperate ulterior de la acesta, în condiţiile legii.
 • Art. 13. Termenul de existenţă a mijlocului de publicitate se poate prelungi prin reautorizarea acestuia în condiţiile legii.
 • Art. 11. Amplasarea de mijloace de publicitate pe schele, panouri de protecţie sau împrejmuiri ale şantierelor de construcţii se va autoriza odată cu autorizarea lucrărilor de execuţie ale respectivelor construcţii sau, după caz, odată cu autorizarea lucrărilor de organizare de şantier.
 • Art. 9. Pentru mijloacele de publicitate descrise la Art. 8, alin. 1), autorizaţia de construire se emite în condiţiile Legii 50/1991 republicată, cu completările şi modificările ulterioare, privind autorizarea lucrărilor de construcţii.
 • d) Panourile publicitare mobile;
 • b) Panourile direcţionale;
 • 2) Mijloace de publicitate pentru a căror amplasare este necesară obţinerea avizului de amplasament. Din această categorie fac parte următoarele mijloace de publicitate:
 • c) Firmele luminoase sau neluminoase;
 • a) Panourile publicitare;
 • Art. 8. După modul de autorizare, mijloacele de publicitate se clasifică după cum urmează:
 • 1) „Zona de publicitate restrânsă”: zona din comuna Axente Sever în care sunt impuse restrictii speciale sau/şi sunt permise numai anumite categorii de mijloace de publicitate;
 • 19) „Panou direcţional”: înscris, formă sau imagine care indică o direcţie, proximitatea unui obiectiv sau a unei clădiri unde se desfăşoara o anumită activitate. În aceeaşi categorie se includ bannerul vertical, caseta luminoasă, tăbliţa indicatoare, toate de mici dimensiuni, fixate prin prinderi speciale pe clădiri, stâlpi, etc.;
 • 17) „Steag publicitar”: piesa de stofă, pânză sau material plastic ataşată la un suport lance, catarg sau stâlp, purtând culori, embleme, simboluri sau mesaje publicitare;
 • 15) „Ecran publicitar”: ecran cu LED-uri, LCD sau altele asemănătoare, pe care se rulează grafică, spoturi şi altele asemenea, cu conţinut dinamic şi de dimensiuni variabile;
 • 13) „Afiş”: mijloc de transmitere a mesajelor publicitare, culturale, comerciale, politice, de instructaj şi altele asemenea, imprimat pe suport de hârtie sau pe folie sintetică şi explus public;
 • 11) „Panou publicitar mobil”: panou publicitar de dimensiuni reduse, amplasat la sol, fără fundaţie sau alt sistem de fixare, stabilizat prin propria greutate;
 • 9) „Publicitate stradală”: publicitate efectuată în spatii deschise, în exteriorul clădirilor;
 • 7) „Structura de publicitate autoportantă”: cadru suport amplasat la sol, fără fundaţie sau alt sistem de fixare, stabilizat prin propria greutate, pe care sunt dispuse feţe realizate din materiale uşoare de tip mesh, plasă fină, pânză şi altele asemenea, pe care se află imprimate reclame şi mesaje publicitare;
 • 5) „Mijloace de publicitate”: ansamblul de elemente constructive folosite în scopul prezentării unei activităţi comerciale, industriale, artizanale, liber-profesioniste;
 • 3) „Reclama publicitară”: activitatea şi inscripţia cu rol de a atenţiona sau de a convinge publicul de calitatea unui serviciu, a unui produs sau a unei idei;
 • 1) „Publicitatea”: totalitatea modalităţilor şi instrumentelor specifice utilizate pentru a facilita cunoaşterea şi aprecierea de către consumatori a anumitor produse, servicii, sau pentru a informa publicul asupra unor evenimente, a destinaţiei unor spaţii, lansări de produse, deschideri de magazine şi altele asemenea, precum şi orice formă de prezentare a unei activităţi comerciale, industriale, artizanale sau liber-profesioniste, având ca scop promovarea vânzării de bunuri şi servicii, drepturi şi obligaţii;
 • CAPITOLUL 3: Definiţii şi clasificări

CAPITOLUL 5: Emiterea avizului de amplasament

Art. 17. Amplasarea mijloacelor de publicitate descrise la Art. 8., alin. 2) se face în baza avizului de amplasament, emis de autoritatea publică locală.

Art. 18. Avizul de amplasament este un document tehnic emis de Compartimentul de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului din cadrul primăriei comunei Axente Sever.

Art. 19. Avizul de amplasament se eliberează în urma analizării documentaţiei tehnice depusă de solicitantul avizului de amplasament pentru mijloace de publicitate temporară, având structuri fără fundaţie.

Art. 20. În vederea obţinerii avizului de amplasament, solicitantul va depune la sediul autorităţii publice locale – Primăria comunei Axente Sever, judeţul Sibiu o documentaţie cuprinzând următoarele:

1) Cerere tip;

2) Plan de amplasament cu indicarea poziţionării mijlocului de publicitate, la scara 1:1000, 1:500, 1:200 sau 1:100;

3) Piese desenate cu detalii ale obiectului publicitar pentru care se solicită avizul de amplasament: vedere frontală, laterală, sau orice alte detalii tehnice relevante pentru acesta, întocmite de un arhitect cu drept de semnătură;

4) Acordul vecinilor autentificat notarial, în cazul în care mijlocul de publicitate se amplasează la o distanţă mai mică de 3,00 ml faţă de limita de proprietate;

5) Imagini fotografice cu amplasamentul pentru care se solicită avizul.

6) În cazul amplasării de bannere sau mesh-uri se va prezenta un memoriu tehnic din care să rezulte starea tehnică şi capacitatea portantă a elementului suport; se va prezenta acordul în formă autentică a deţinătorului/proprietarului elementului suport;

7) Dovada achitării taxei de publicitate pentru suprafaţa mijlocului de publicitate – toate feţele;

8) Documentul de plată a taxei pentru eliberarea avizului de amplasament.

Art. 21. Avizul de amplasament se emite în termen de maximum 15 zile de la data înregistrării solicitării;

Art. 22. La data expirării termenului de valabilitate a avizului de amplasament, beneficiarul are obligaţia de a elibera amplasamentul prin înlăturarea/desfiinţarea mijlocului de publicitate;

Art. 23. În cazul în care beneficiarul nu aduce la îndeplinire cele prevăzute la Art. 22, primarul comunei Axente Sever poate dispune înlăturarea fără preaviz a respectivului mijloc de publicitate, în termen de 15 zile de la data expirării avizului de amplasament, cheltuielile urmând a cădea în sarcina beneficiarului.

Art. 24. Perioada de valabilitate a avizului pentru publicitate temporară este de maximum 30 de zile si poate fi prelungită o singură dată, la cererea beneficiarului, pentru o perioadă cel mult egală cu cea aprobată iniţial.

Art. 25. Prevederile Art. 24 nu se aplică mijloacelor de publicitate utilizate în timpul campaniilor electorale.

 

CAPITOLUL 6: Condiţii de amplasare a mijloacelor de publicitate în zonele de publicitate restrânsă.

Art. 26. Zonele de publicitate restrânsă din comuna Axente Sever sunt următoarele:

 • În localitatea AXENTE SEVER:
 1. Zona situată pe strada Ioan Axente Sever (Principală, D N 14), imobilele de la nr. 303 la nr. 495; cuprinzând: Muzeul cetate, centrul istoric al comunei, Monumentul Eroilor, imobilele în care funcţionează Şcoala şi Grădiniţa, instituţia primăriei;
 2. Zona Şcolii şi Bisericilor din „Suseni”, determinată de imobilele de la nr. 329 la 448; cuprinzând corpul de Şcoală de lângă podul peste pârâul Hârştiu, Biserica ortodoxă, Biserica greco-catolică şi Casa memorială Ioan Axente Sever.
 • În localitatea AGÎRBICIU:
 1. Zona situată pe strada Ion Agârbiceanu (Principală, D N 14) şi strada Bisericilor, de la nr. 95 la nr. 293, în interiorul acesteia fiind Biserica ortodoxă şi Biserica greco-catolică din Agîrbiciu.
 2. Zona în care sunt dispuse Căminul cultural, Şcoala, Centrul de plasament şi Biserica Evanghelică din Agîrbiciu; strada „Între saşi”, de la la nr. 219 la 346 şi 363.
 • În localitatea ŞOALA:
  • Centrul istoric al localităţii: Biserica Evanghelică, Căminul cultural, Şcoala, Grădiniţa; determinată de imobilele de la nr. 145 la 162.
   • Monumentele istorice clasate sau în curs de clasare, precum şi zonele de protecţie ale acestora, stabilite conform legii, obiectele de artă monumentală şi monumentele de for public;
   • Parcurile şi grădinile publice, spaţiile verzi indiferent de locaţie;
   • Locurile de joacă pentru copii;
   • Incintele aferente şcolilor, grădiniţelor (alte structuri de învăţământ). 1) În cazul zonelor descrise la Art. 26. alin. 1., 2. se interzice amplasarea oricăror mijloace de publicitate cu excepţia următoarelor:b) Mijloace de publicitate temporară aferente desfăşurării unor activităţi comerciale sau de servicii în zonă, în această categorie înscriindu-se structurile autoportante pentru anunţarea unor promoţii ale spaţiilor comerciale, a meniurilor unităţilor de alimentaţie publică, etc. d) Proiectele publicitare speciale. a) Firme luminoase sau neluminoase aferente activităţilor comerciale, de servicii sau aferente instituţiilor publice, amplasate pe clădirile adăpostind aceste activităţi. Firmelele se vor autoriza numai cu condiţia respectării caracterului arhitectural al zonei şi cu respectarea detaliilor arhitecturale ale clădirii pe faţada căreia se inserează, numai în urma obţinerii avizului Direcţiei de Patrimoniu. c) Bannere sau mesh-uri de semnalizare a unor expoziţii, vernisaje, activităţi de natură culturală ce se desfăşoară în incinta sau în interiorul unor clădiri monument istoric clasate sau în curs de clasare. 4) Pentru zonele descrise la Art. 26, în preajma Şcolilor şi grădiniţelor se interzice amplasarea următoarelor mijloace de publicitate (indoor şi/sau outdoor): a) Este interzisă publicitatea la ţigări/tutun, cafea; b) Este interzisă publicitatea la produse şi/sau servicii ce nu se adresează minorilor sau contravin bunelor moravuri; c) Este interzisă publicitatea la produse şi/sau servicii care prin conţinut sau caracter pot promova violenţa sau actele antisociale. 6) Se interzice amplasarea de mijloace de publicitate pe clădirile aflate în stare avansată de degradare sau încadrate în categoria clădirilor cu risc seismic, în situaţia în care amplasarea mijlocului de publicitate afectează structura de rezistenţă a acestora şi/sau stabilitatea şi integritatea elementelor constructive şi decorative ale anvelopei clădirii.
   • 5) Este permisă amplasarea de panouri cuprinzând datele de identificare ale şantierelor în lucru, aşa cum sunt stabilite prin lege, pe durata de desfăşurare a lucrărilor de execuţie.
   • 3) Pentru zonele descrise la Art. 26 – parcurile şi locurile de joacă pentru copii – se interzice amplasarea oricaror mijloace de publicitate, indiferent de clasificarea acestora, cu excepţia firmelor cuprinzând datele de identificare ale respectivelor obiective, dacă este cazul şi a proiectelor speciale, cu condiţia ca instalarea mijloacelor de publicitate specifice acestora să nu afecteze amplasamentul/cadrul natural constituit/elementele arhitecturale sau peisagistice.
   • b) Mijloace de publicitate temporară aferente desfăşurării unor activităţi comerciale sau de servicii în zonă, în această categorie înscriindu-se structurile autoportante pentru anunţarea unor promoţii ale spaţiilor comerciale, a meniurilor unităţilor de alimentaţie publică, etc.
   • În ceea ce priveşte zonele descrise la Art. 26 – centrele istorice – se interzice amplasarea oricăror mijloace de publicitate cu excepţia următoarelor:
   • c) Mijloacele de publicitate temporară utilizate pentru promovarea sau semnalizarea unor activităţi culturale, manifestaţii, expoziţii, spectacole;
   • a) Firme luminoase sau neluminoase aferente activităţilor comerciale, de servicii sau aferente instituţiilor publice, amplasate pe clădirile adăpostind aceste activităţi. Firmelele se vor autoriza numai cu condiţia respectării caracterului arhitectural al zonei şi cu respectarea detaliilor arhitecturale ale clădirii pe faţada căreia se inserează.
   • Art. 27. Se restricţionează amplasarea de mijloace de publicitate în zonele de publicitate restrânsă, după cum urmează:
  • Sunt considerate de asemenea Zonele de publicitate restrânsă:

CAPITOLUL 7: Condiţii de amplasare a mijloacelor de publicitate în zonele de publicitate largită

Art. 28. În zonele de publicitate largită este permisă amplasarea oricăror tipuri de mijloace de publicitate, în baza unei autorizaţii de construire sau a avizului de amplasament.

Art. 29. Zonele de publicitate lărgită stabilite la nivelul comunei Axente Sever includ atât amplasamentele aparţinând intravilanului cât şi extravilanului localităţilor.

Art. 30. În cadrul zonelor de publicitate largită se instituie interdicţia de amplasare a mijloacelor de publicitate pentru următoarele locaţii:

1) Pe zona carosabilă a străzilor şi drumurilor, indiferent de categoria acestora;

2) În interiorul intersecţiilor şi al sensurilor giratorii, în spaţiul destinat circulaţiei autovehiculelor şi semnalizării rutiere, în zone în care desfăşurarea în condiţii normale a traficului ar putea fi perturbată;

3) Pe stâlpii de susţinere a elementelor de semnalizare rutieră sau de circulaţie;

4) Pe parapeţii şi/sau pereţii pasajelor rutiere subterane şi/sau supraterane, a pasajelor feroviare, sub poduri;

5) În zona de protecţie a centurii ocolitoare a comunei Axente Sever;

6) În imediata vecinătate a trecerilor pentru pietoni, pe o raza de 10,00 ml faţă de acestea;

7) La trecerile la nivel peste calea ferată;

8) Pe obiectele de artă monumentală şi monumentele de for public;

9) Pe clădirile aflate în stare avansată de degradare sau încadrate în categoria clădirilor cu risc seismic, în situaţia în care amplasarea mijlocului de publicitate afectează structura de rezistenţă a acestora şi/sau stabilitatea şi integritatea elementelor constructive şi decorative ale anvelopei clădirii;

10) În incinta şi pe împrejmuirile cimitirelor;

11) Pe suprafeţele vitrate ale clădirilor de orice tip;

12) Pe arbori.

Art. 31. Se interzice amplasarea de mijloace de publicitate care prin formă, conţinut, dimensiuni şi culori în combinaţii specifice pot fi confundate cu mijloacele de semnalizare rutieră sau pot impiedica vizibilitatea acestora, precum şi a indicatoarelor de orientare şi informare;

Art. 32. Se interzice amplasarea mijloacelor de publicitate luminoasa pe suporturile existente care nu au fost destinate publicităţii, cum sunt: stâlpii de telecomunicaţii si/sau de electricitate, instalaţiile de iluminat public, instalaţiile de semaforizare;

Art. 33. Se interzice amplasarea şi utilizarea mijloacelor de publicitate sonoră care pot tulbura liniştea publică, cu excepţia vehiculelor publicitare utilizate în condiţiile legii;

Art. 34. În situaţia în care pe faţada sau pe calcanul unei clădiri sunt amplasate mai multe mijloace de publicitate, cu excepţia firmelor, acestea vor fi realizate în mod unitar, fiind obligatoriu de acelaşi tip şi aceleaşi dimensiuni, încadrate simetric pe calcanul sau faţada respectivă;

Art. 35. Amplasarea mijloacelor de publicitate la o distanţă mai mică de 3,00 ml faţă de limita de proprietate a imobilelor proprietate privată a persoanelor fizice şi/sau juridice se va realiza numai cu acordul în formă autentică a proprietarilor acestor imobile, astfel încât să nu afecteze accesul şi utilizarea acestora.

 

 

 

 

CAPITOLUL 8: Condiţii de amplasare a panourilor publicitare luminoase sau neluminoase şi a ecranelor luminoase

Art. 36. Panourile publicitare luminoase sau neluminoase se pot amplasa pe domeniul public sau privat al comunei Axente Sever, numai în baza obţinerii unei autorizaţii de construire;

Art. 37. Amplasamentele aflate pe domeniul public / privat al comunei Axente Sever vor fi concesionate prin licitaţie publică, organizată în condiţiile legii;

Art. 38. Panourile publicitare luminoase sau neluminoase şi ecranele luminoase se pot amplasa pe domeniul privat, aparţinând persoanelor fizice şi/sau juridice, numai în baza obţinerii unei autorizaţii de construire;

Art. 39. Panourile publicitare amplasate pe sol vor fi montate astfel încât să nu împiedice circulaţia pietonal sau rutieră ori accesul pietonal şi accesul autovehiculelor pe proprietăţi;

Art. 40. Pe străzile de categoria I, II şi III, conform clasificării prevăzute de legislaţia în vigoare privind regimul drumurilor, se pot amplasa panouri publicitare în următoarele condiţii:

1) La distanţa de minimum 4,00 ml faţă de limita carosabilului, în cazul în care nu există trotuar;

2) La minimum 2,50 m înălţime de la sol, pentru panourile cu suprafaţa de afişaj mai mare de 2,50 mp.

Art. 41. Panourile de mici dimensiuni, respectiv cu suprafaţa maximă de 2,20 mp, se amplasează la o distanţă de cel puţin 25,00 ml între panouri;

Art. 42. Panourile de mari dimensiuni, respectiv cu suprafaţa maximă de 12,00 mp, se amplasează la o distanţă de cel puţin 50,00 ml între panouri;

Art. 43. În situaţia în care ansamblul de mijloace de publicitate este constituit dintr-o succesiune de panouri publicitare de diferite dimensiuni, amplasate în orice combinaţie, distanţa între panouri va fi de minimum 50,00 ml între panouri;

Art. 44. Sunt exceptate de la prevederile Art. 41 – 43 panourile amplasate în interiorul incintelor centrelor comerciale.

Art. 45. De-a lungul drumurilor de interes naţional, judeţean precum şi a centurii ocolitoare, în exteriorul zonei de protecţie a acestora, se pot amplasa panouri publicitare în următoarele condiţii:

1) La minimun 2,50 m înălţime de la sol, pentru panourile cu suprafaţa afisajului mai mare de 2,50 mp;

2) Respectând distanţa minimă de 50,00 ml între panouri pe sectoarele de drum din intravilan;

3) Respectând o distanţă minimă de 100,00 ml între panouri pe sectoarele de drum din extravilan;

4) La minimum 100,00 ml faţă de intersecţiile cu drumurile laterale având mai mult de 4 benzi;

5) În afara curbelor cu vizibilitate redusă;

6) La minimum 100,00 ml faţă de intersecţiile semaforizate;

7) La minimum 150,00 ml faţă de intersecţiile nesemaforizate;

Art. 46. Realizarea elementelor de fundare/ancorare necesare asigurării stabilităţii panourilor, se va realiza obligatoriu îngropat;

Art. 47. Panourile publicitare şi ecranele luminoase se pot amplasa pe calcanele sau faţadele clădirilor, fără a depăşi limitele acestora;

Art. 48. Panourile publicitare şi ecranele luminoase se pot amplasa pe terasele sau acoperişurile clădirilor respectând următoarele reguli:

1) La o înălţime de cel mult 3,00 m faţă de cota ±0,00 a cladirii, dacă faţada are înălţimea mai mică de 15,00 m;

2) La o înălţime de cel mult 6,00m fata de cota ±0,00 a clădirii, daca faţada are înălţimea mai mare sau egală cu 15,00 m;

Art. 49. Este interzisă montarea panourilor şi ecranelor luminoase pe trotuare şi spaţii pietonale cu lăţimea mai mică de 2,25 ml, pe zonele verzi de pe trotuare, în spaţiile verzi amenajate pe domeniul public, pe squarurile de separaţie a benzilor de circulaţie.

Art. 50. Panourile şi ecranele publicitare amplasate pe sol în intravilanul comunei Axente Sever vor avea următoarele dimensiuni: 1,20 x 1,80 m; 3,20 x 2,40 m; 4,00 x 3,00 m;

Art. 51. În extravilanul comunei Axente Sever se pot amplasa panouri de dimensiuni mari, fără a depaşi 8,00 x 4,00 m.

Art. 52. Lista amplasamentelor pentru panouri publicitare în intravilanul comunei Axente Sever este prezentată în anexele la prezentul regulament;

Art. 53. Amplasarea de panouri publicitare pe amplasamente altele decat cele cuprinse in anexe se va face numai cu respectarea prevederilor Legii nr.185/2013 privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate si cu avizul Comisiei Tehnice de Urbanism si Amenajarea Teritoriului din cadrul Primariei Comunei Axente Sever; Adjudecarea oricarui amplasament apartinand domeniului public sau privat al Comunei Axente Sever, inclusiv a unor amplasamente care nu figureaza in anexele la prezentul regulament, se va face prin procedura de licitatie publica.

Art. 54. Panourile publicitare existente pe raza Comunei Axente Sever se vor mentine pe amplasamentele existente pana la expirarea duratei contractelor de concesiune pentru respectivele amplasamente, in situatia in care ele nu contravin prevederilor prezentului regulament. Reautorizarea acestor panouri se va face in conditiile legii, numai pentru acele panouri care se incadreaza prevederilor prezentului regulament.

 

CAPITOLUL 9: Conditii de amplasare a firmelor luminoase sau fara lumina proprie

Art. 55. Firmele luminoase sau neluminoase amplasate pe fatadele cladirilor sau in locuri special amenajate vor indeplini urmatoarele conditii:

1) Firmele iluminate se vor amplasa la minimum 3,00m de la nivelul solului;

2) Firmele fara lumina se pot amplasa la o inaltime minima de 2,50m de la nivelul solului;

3) Firmele iluminate amplasate la mai putin de 30,00ml fata de semnalizarile rutiere nu vor folosi culorile specifice acestora, nici lumina intermitenta;

4) Firmele amplasate pe fatadele cladirilor de locuinte colective sau in incinte de blocuri, vor avea in mod obligatoriu lumina constanta, fara jocuri luminoase si fara semnale sonore;

5) Firmele fara lumina proprie iluminate indirect prin intermediul reflectoarelor se vor amplasa astfel incat lumina provenita de la reflectoare sa nu deranjeze traficul pietonal si auto in zona, nici calitatea locuirii in vecinatati;

6) Fata de planul vertical al cladirii, firmele vor putea iesi in consola cel mult 1,20m, pastrand insa o distanta de minimum 1,00ml fata de planul vertical ce trece prin bordura carosabilului;

7) Fata de intersectiile semaforizate, firmele luminoase se pot amplasa la o distanta de minimum 50,00ml.

Art. 56. Firmele luminoase sau neluminoase se pot amplasa pe fatadele cladirilor sau in locuri special amenajate cu respectarea urmatoarelor reguli:

1) In cazul amplasarii firmelor pe cladirile de locuit avand la parter sau mezanin spatii cu alta destinatie decat locuirea, firmele se vor amplasa obligatoriu pe fatada corespunzatoare acestor spatii;

2) In cazul in care, datorita configuratiei fatadei, amplasarea firmelor nu se poate face pe portiunea de fatada aferenta spatiului cu alta destinatie, acestea se pot amplasa pe parapetul plin al balconului sau ferestrelor de la etajul imediat superior, numai cu obtinerea acordului proprietarului acestuia, exprimat in forma autentificata. Dimensiunile firmei amplasate pe parapetul balconului sau ferestrelor de la etajul superior nu vor depasi dimensiunile elementului constructiv suport, nici traveea aferenta spatiului pentru care se monteaza firma;

3) In cazul in care spatiul pentru care este necesara amplasarea unei firme se afla situat la un etaj superior din cadrul unui imobil de locuinte colective, firma se va amplasa obligatoriu la nivelul parterului, in vecinatatea intrarii in imobil, doar dupa obtinerea acordului celorlalti locatari. In vederea obtinerii autorizatiei de construire pentru firma, se va prezenta acordul autentificat notarial al proprietarului/proprietarilor apartamentului/apartamentelor pe a carui/caror fatada se monteaza firma si al celorlalti locatari, sub forma de semnaturi, pe tabel, autentificat notarial;

4) In procedura de autorizare a amplasarii de firme luminoase pe elementele constructive ale cladirilor este obligatorie intocmirea si prezentarea unei expertize tehnice pentru cerinta esentiala de calitate “rezistenta si stabilitate”. Reexpertizarea imobilului pentru care s-a obtinut autorizatia de construire in vederea montarii unei firme se va face la un interval de cel mult 10 ani, conform prevederilor legale, in conditiile mentinerii firmei pe aceasta durata de timp;

5) Se interzice amplasarea firmelor pe aticul imobilelor de locuinte colective sau pe elementele de sarpanta sau acoperis ale acestora;

6) Amplasarea firmelor pe fatadele aferente cladirilor individuale de locuit sau cu alta destinatie, se face fara restrictii, cu conditia respectarii prevederilor Art.55 si a prezentarii, la faza autorizatie de construire a unei expertize tehnice a cladirii pe care se amplaseaza firma, pentru cerinta esentiala de calitate “rezistenta si stabilitate”.

7) Firmele inscriptionate pe vitrinele sau usile de acces se pot amplasa in baza avizului emis de autoritatea publica locala – Primaria Comunei Axente Sever.

 

 

 

CAPITOLUL 10: Amplasarea steagurilor publicitare

Art. 57. Steagurile publicitare montate pe catarg asigurat prin fundatie se amplaseaza in baza unei autorizatii de construire.

Art. 58. Amplasarea steagurilor publicitate este permisa in incinta centrelor comerciale, a spatiilor expozitionale, in incinta Centrului Multifunctional, in incinta parcurilor industriale;

Art. 59. Se interzice amplasarea de steaguri publicitare pe zonele destinate circulatiei pietonale sau auto, in vecinatatea indicatoarelor rutiere, in sensurile giratorii, in zona pasajelor rutiere sau feroviare;

Art. 60. Prin exceptie de la prevederile Art.59, se pot amplasa, fara autorizatie de construire, steagurile publicitare de semnalizare a unor evenimente culturale, expozitii, concerte, manifestatii, in baza avizului eliberat de Primaria Comunei Axente Sever, pe durata desfasurarii respectivului eveniment, cu conditia ca sistemele de asigurare a steagurilor (suport, contravantuiri, ancoraje) sa fie montate exclusiv in incinta pentru care a fost autorizat evenimentul, fara afectarea circulatiei pietonale si auto in zona.

 

CAPITOLUL 11: Amplasarea totemurilor publicitare

Art. 61. Totemurile publicitare folosite pentru semnalizarea unei activitati se vor amplasa in vecinatatea imobilului in care se desfasoara respectiva activitate, in baza obtinerii unei autorizatii de construire;

Art. 62. In cazul amplasarii unui totem pe o suprafata de teren apartinand domeniului public sau privat al Comunei Axente Sever, aceasta se va putea face doar in urma concesionarii suprafetei de teren aferente proiectiei orizontale a totemului;

Art. 63. In cazul cladirilor adapostind mai multe functiuni ale caror date de identificare se doresc semnalizate prin totemuri, acestea se vor include pe acelasi totem sau pe maxim doua totemuri, amplasate in imediata vecinatate a cladirii.

 

CAPITOLUL 12: Amplasarea bannerelor

Art. 64. Amplasarea de bannere care contin anunturi privind promovarea de evenimente culturale, economice, stiintifice, electorale, se face in baza avizului Primariei Comunei Axente Sever, in baza unei documentatii care sa contina informatii privind rezistenta elementelor de sustinere si acordul detinatorului acestor elemente;

Art. 65. La amplasarea bannerelor se vor avea in vedere urmatoarele:

1) Este interzisa amplasarea bannerelor in intersectii, in zone care impiedica vizibilitatea rutiera, vizibilitatea asupra monumentelor istorice sau naturale;

2) Este interzisa amplasarea bannerelor daca, prin pozitionarea acestora, este obturata vizibilitatea asupra altor mijloace de publicitate autorizate;

3) Este interzisa amplasarea pe domeniul public a suporturilor/stalpilor in scopul exclusiv de sustinere a bannerelor;

4) Bannerele montate perpendicular pe axul drumului vor fi instalate la o inaltime minima de 5,00 m fata de sol, astfel incat sa nu afecteze vizibilitatea rutiera si imaginea urbana;

5) Bannerele vor fi amplasate astfel incat distanta minima intre acestea sa fie de 100,00 m;

6) Durata de amplasare a bannerelor este de maximum 30 de zile, cu posibilitatea de prelungire.

 

CAPITOLUL 13: Amplasarea mesh-urilor

Art. 66. Este permisa amplasarea mesh-urilor si mesh-urilor digitale in urmatoarele situatii:

1) Pe constructii, inclusiv monumente istorice amplasate in zone de publicitate restransa, numai in situatia in care acestea constituie protectie pentru domeniul public pe perioada efectuarii lucrarilor de consolidare/restaurare, dar nu mai mult de un an calendaristic, si numai daca reproduc imaginea constructiei. Eventualele texte publicitare imprimate pe mesh-uri vor ocupa cel mult 25% din suprafata totala a acestora;

2) Amplasarea mesh-urilor in situatia prevazuta la Art.67, alin.1) se va autoriza odata cu lucrarile de constructii sau, dupa caz, cu lucrarile de organizare de santier;

3) Este permisa amplasarea mesh-urilor pe calcanele constructiilor care nu sunt clasate monumente istorice, numai după obtinerea avizului de la primariei comunei Axente Sever.

 

CAPITOLUL 14: Amplasarea indicatoarelor publicitare directionale

Art. 67. Este permisa amplasarea indicatoarelor publicitare directionale pe stalpii de iluminat public, daca pe acestia nu sunt montate indicatoare rutiere, cu urmatoarele conditii:

1) Suprafata indicatorului sa fie mai mica de 1,00 mp;

2) Inaltimea la care se amplaseaza indicatorul sa fie de cel putin 4,00 m de la nivelul solului;

3) Pe acelasi stalp sa nu rezulte mai mult de un indicator directional;

4) Prin exceptie de la prevederile Art. 68, alin.3), pe stalpii de iluminat public se poate monta si un al doilea indicator, daca acesta contine informatii privind semnalizarea serviciilor de urgenta sau a serviciilor necesare in deplasare cum ar fi: statiile de alimentare cu carburanti, ateliere auto sau de vulcanizare;

5) Panourile directionale se vor amplasa la minimum30,00ml fata de intersectiile semaforizate.

Art. 68. Amplasarea de stalpi suport pentru indicatoarele publicitare directionale se va face in baza avizului emis de Primaria Comunei Axente Sever.

Art. 69. Este interzisa montarea de indicatoare publicitare directionale pe copaci, elemente de mobilier urban, statii ale mijloacelor de transport in comun.

Art. 70. Montarea de placute indicatoare pe imprejmuiri este permisa cu avizul primăriei comunei Axente Sever si cu acordul autentificat notarial al proprietarului imprejmuirii.

 

 

 

 

CAPITOLUL 15: Reguli privind publicitatea pe vehicole publicitare si mijloace de transport in comun

Art. 71. Vehiculele special echipate in scopuri publicitare vor putea fi autorizate sa circule pe teritoriul Comunei Axente Sever cu conditia obtinerii avizului pentru publicitate temporala, pe o durata determinata si pe un traseu stabilit de Primaria Comunei Axente Sever, prevazut in avizul eliberat;

Art. 72. Stationarea vehiculelor publicitare pe drumurile publice sau in locurile vizibile dinspre acestea este interzisa;

Art. 73. Vehiculele publicitare nu vor circula in convoi mai mare de doua masini si cu o viteza mai mare decat jumatate din viteza admisibila pe respectivul tronson de strada;

Art. 74. Circulatia convoaielor este permisa numai cu ocazia manifestarilor speciale, in baza avizului emis de Primaria Comunei Axente Sever, cu durata de valabilitate de o zi;

Art. 75. Se permite utilizarea ca suport pentru afise si/sau reclame publicitare a mijloacelor de transport in comun, cu conditia ca amplasarea acestora sa nu afecteze vizibilitatea in exterior a calatorilor.

 

CAPITOLUL 16: Amplasarea mijloacelor de publicitate pe elementele de mobilier urban

Art. 76. Se interzice montarea sau afisarea oricarui mijloc de publicitate pe elementele de mobilier urban (banci, foisoare, jardiniere), cu exceptia statiilor amenajate pentru calatorii in mijloacele de transport in comun;

Art. 77. In spatiile amenajate pentru adapostirea calatorilor (statiile R.A.T.) se pot amplasa panouri publicitare luminoase si/sau neluminoase cu respectarea urmatoarelor conditii:

1) Panourile publicitare sa fie integrate compozitional spatiului respectiv;

2) Panourile publicitare luminoase vor avea lumina constanta;

Art. 78. In spatiile amenajate pentru adapostirea calatorilor (statiile R.A.T.) se pot amenaja panouri speciale destinate afiselor publicitare si anunturilor de mica publicitate;

Art. 79. Statiile R.A.T. pot fi dotate cu panouri de afisaj electronic, ce vor oferi informatii destinate calatorilor cu privire la: traseul mijlocului de transport in comun, intervale de timp aferente plecarii/sosirii, tarife de calatorie.

 

CAPITOLUL 17: Conditii de amplasare a mijloacelor de publicitate implicate in proiectele publicitare speciale

Art. 80. Mijloacele de publicitate folosite in proiectele publicitare speciale se vor putea amplasa pe domeniul public si/sau privat al Comunei Axente Sever in baza unui aviz de amplasament eliberat de Primaria Comunei Axente Sever, pe o durata de timp determinata, solicitata in mod explicit de beneficiarul proiectului in solicitarea catre autoritatea publica locala si stabilita prin avizul emis.

Art. 81. Mijloacele de publicitate folosite in proiectele speciale vor indeplini urmatoarele conditii:

1) Vor fi purtatoare de mesaj in cadrul unor activitati de promovare a unor produse, servicii sau evenimente;

2) Se vor putea monta/demonta de pe amplasament in maximum 24 de ore;

3) Amplasamentele pe care au fost montate vor putea fi aduse la starea initiala in maximum 48 de ore de la incetarea termenului acordat pentru proiectul special.

4) Executarea si amplasarea structurilor publicitare folosite in proiectele publicitare speciale se va face in baza unei documentatii tehnice intocmite de un arhitect cu drept de semnatura.

Art. 82. Detinatorii mijloacelor de publicitate folosite in proiectele speciale au urmatoarele obligatii:

1) Sa respecte cu strictete amplasamentul pentru care au primit avizul din partea Primariei Comunei Axente Sever; schimbarea locatiei pentru care s-a obtinut avizul se poate face numai in cazul in care amplasamentul nu mai poate fi folosit datorita necesitatii executarii unor lucrari de interes public;

2) Sa asigure siguranta in exploatare a mijlocului de publicitate, pe durata desfasurarii proiectului special;

3) Sa nu obstructioneze traficul pietonal si auto, pe durata desfasurarii proiectului publicitar special.

4) Sa acopere din surse proprii cheltuielile de refacere a amplasamentului in cazul deteriorarii acestuia pe durata desfsurarii proiectului special.

Art. 83. In situatia in care exista mai multe solicitari pentru proiecte publicitare speciale, vizand acelasi amplasament, autoritatea publica locala va atribui respectivul amplasament prin licitatie publica, organizata in conditiile legii;

Art. 84. Amplasamentele apartinand domeniului public al Comunei Axente Sever pentru care se poate elibera avizul in vederea desfasurarii unui proiect publicitar special sunt urmatoarele: pietele agroalimentare; pietele publice; parcurile si Gradina Botanica (cu conditia neafectarii cadrului natural); incinta Centrului Multifunctional; squarurile amenajate; incintele unitatilor de invatamant (cu conditia desfasurarii unui proiect cu rol educational, de preventie sanitara, de promovare a unor activitati culturale si/sau sportive, a unor activitati privind protejarea mediului); incintele complexelor sportive (stadion, sala polivalenta) pe durata promovarii unor evenimente sportive.

Art. 85. Alte amplasamente unde se poate elibera avizul in vederea desfasuarii unor proiecte publicitare speciale sunt incintele centrelor comerciale si ale parcurilor industriale, cu acordul proprietarului respectivei locatii.

 

CAPITOLUL 18: Amplasarea afiselor publicitare si a anunturilor de mica publicitate

Art. 86. In vederea asigurarii eficientei informarii cetatenilor si a libertatii de expresie, Primaria Comunei Axente Sever va monta panouri destinate afiselor publicitare si anunturilor de mica publicitate in urmatoarele locatii:

1) In pietele agroalimentare – cate patru panouri in fiecare piata;

2) In spatiile destinate relatiei cu publicul din sediile institutiilor aflate in subordinea Consiliului Local, cu exceptia institutiilor de invatamant – cate un panou in fiecare institutie;

3) In statiile mijloacelor de transport in comun sau in imediata vecinatate a acestora – cate un panou;

Art. 87. Panourile speiale destinate lipirii de afise sau anunturi de mica publicitate vor fi curatite, prin grija administratiei publice locale, in fiecare saptamana; ziua destinata curatirii panourilor este joi.

Art. 89. In ziua stabilita la Art.87 se vor indeparta anunturile de mica publicitate si afisele a caror durata de valabilitate (conform intervalului de timp aferent desfasurarii activitatii pe care o promoveaza) a expirat.

Art. 90. Se interzice ruperea, deteriorarea sau acoperirea cu alte anunturi/afise a celor existente pe panou si a caror durata de valabilitate nu a expirat.

 

CAPITOLUL 19: Contraventii si sanctiuni

Art. 91. In conditiile prezentului regulament constituie contraventii urmatoarele:

1) Amplasarea de mijloace de publicitate fara autorizatie de construire sau fara avizul Primariei Comunei Axente Sever, precum si nerespectarea conditiilor din autorizatia de construire sau avizul emis pentru respectivele mijloace de publicitate;

2) Mentinerea mijlocului de publicitate autorizat sau avizat dupa durata de expirare a termenului acordat pentru existenta mijlocului de publicitate stabilita prin autorizatie sau aviz, in cazul in care acesta nu a fost prelungit;

3) Neaducerea amplasamentului teren sau constructie/suport la starea initiala, dupa expirarea termenului acordat pentru existenta mijlocului de publicitate, respectiv demontarea acestuia;

4) Nerespectarea obligatiei de a intretine mijlocul de publicitate si de a-l asigura impotriva accidentelor;

5) Nerespectarea obligatiei de a afisa in mod vizibil elementele de identificare ale panoului de publicitate prin inscriptionarea acestuia cu informatii privind denumirea operatorului, codul de identificare fiscala a acestuia si numarul autorizatiei de construire;

6) Amplasarea afiselor publicitare si a anunturilor de mica publicitate in alte locuri decat panourile special destinate acestora.

Art. 92. Contraventiile prevazute la Art.91, savarsite de persoane fizice sau juridice, se sanctioneaza dupa cum urmeaza:

1) Cele prevazute la alin.1) cu amenda de la 30.000 lei la 50.000 lei

2) Cele prevazute la alin.2) si 3) cu amenda de la 15.000 lei la 30.000 lei

3) Cele prevazute la alin.4) si 5) cu amenda de la 10.000 lei la 15.000 lei

4) Cele prevazute la alin.6) cu amenda de la 500 lei la 5.000 lei

Art. 93. Constatarea şi întocmirea pocesului verbal de contravenţie se face de către viceprimarul comunei Axente Sever;

Art. 94. Aplicarea sanctiunilor se face de către viceprimarul comunei Axente Sever.

 

CAPITOLUL 20: Dispozitii finale si tranzitorii

Art. 95. Prevederile prezentului regulament se aplica tuturor detinatorilor de mijloace de publicitate de pe raza Comunei Axente Sever persoane fizice si juridice;

Art. 96.  Mijloacele de publicitate autorizate anterior intrarii in vigoare a prezentului regulament, existente pe raza Comunei Axente Sever, se vor mentine pe amplasamentele autorizate pana la data expirarii contractelor de publicitate in curs, dar nu mai tarziu de 1 Ianuarie 2014;

Art. 97. Prin exceptie de la prevederile Art.96, pot fi mentinute pe amplasamentele autorizate pana la data expirarii contractelor de publicitate in curs, acele mijloace de publicitate care se

incadreaza prevederilor prezentului regulament si Legii nr.185/2013 privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate;

Art. 98. In termen de 30 de zile de la adoptarea prezentului regulament, Primaria Comunei Axente Sever va notifica detinatorii mijloacelor de publicitate ce nu respecta prevederile Legii nr.185/2013 privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate astfel:

1) Pentru panourile situate pe domeniul public sau privat al Comunei Axente Sever care nu au fost autorizate, sau nu respecta prevederile prezentului regulament si ale Legii nr.185/2013 in ceea ce priveste conditiile de amplasare, inscriptionarea datelor de identificare ale detinatorului si autorizatia de construire, in vederea dezafectarii in termen de 48 de ore de la data primirii notificarii;

2) Pentru panourile situate pe proprietatile persoanelor fizice sau juridice care nu au fost autorizate sau nu respecta conditiile de amplasament si conformare stabilite prin prezentul regulament si prin Legea 185/2013, in vederea dezafectarii, in termen de 48 de ore de la data primirii notificarii;

Art. 99. In termen de 5 zile de la data notificarii emisa in conditiile Art.98, autoritatea publica locala – Primaria Comunei Axente Sever va proceda la desfiintarea mijloacelor de publicitate pentru care a fost emisa notificarea, fara emiterea unei autorizatii de desfiintare si fara sesizarea instantelor judecatoresti;

Art. 100. In termen de 6 (sase) luni de la data intrarii in vigoare a prezentului regulament, Primaria Comunei Axente Sever va instala panouri speciale destinate afiselor publicitare si anunturilor de mica publicitate, conform prevederilor Legii nr.185/2013 privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate;

Art. 101. Primaria Comunei Axente Sever va atribui concesiunea asupra spatiilor apartinand domeniului public si privat al municipiului, in vederea amplasarii de panouri de publicitate, in baza licitatiei publice, organizate in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Art. 102. Detinatorii de panouri publicitare au obligatia ca, in situatii de urgenta si/sau speciale, la solicitarea Primariei Comunei Axente Sever, sa afiseze informatiile importante destinate populatiei.

Art. 103. Prezentul regulament intra in vigoare de la data publicarii sale.

Comments are closed.

Acest site folosește cookies. Apăsând butonul alăturat vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close