Compartimentul Urbanism

PUG Comuna Axente Sever

  PUG Comuna Axente Sever P1 (2,6 MiB, 977 hits)

  PUG Comuna Axente Sever P2 (2,7 MiB, 983 hits)

  PUG Comuna Axente Sever P3 (1,4 MiB, 951 hits)

  PUG Comuna Axente Sever P4 (2,0 MiB, 929 hits)

Regulament Local de Urbanism Axente Sever

  Regulament Local de Urbanism Axente Sever (14,0 MiB, 881 hits)

  Acte necesare obtinere certificat de urbanism (146,3 KiB, 1.000 hits)

  Acte necesare eliberare certificat de notare sau radiere in CF (124,9 KiB, 937 hits)

Programul National de Cadastru si carte funciara 2015-2023

  Ghidul cetateanului privind lucrarile de inregistrare sistematica derulate de ANCPI (251,6 KiB, 670 hits)

  Ghidul primarului pentru desfasurarea lucrarilor de inregistrare sistematica a imobilelor de sectoare cadastrale (4,9 MiB, 626 hits)

Regulament de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi urbanism

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

ART. 1

Regulamentul local stabileşte modul de organizare a informării şi consultării publicului care se aplică în cadrul proceselor de elaborare sau revizuire a planurilor de amenajare a teritoriului, cu respectarea prevederilor următoarelor acte normative:

– Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului nr. 2701/30.12.2010- pentru aprobarea Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism;

– Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările si completările ulterioare;

–  Legea nr. 52/2003 privind transparent decizionala in administraţia publica, cu completările ulterioare;

–  Legea nr.544/2001 privind liberal acces la informaţiile de interes public, cu modificările si completările ulterioare.

ART. 2

Prezentul regulament se adresează tuturor iniţiatorilor, elaboratorilor şi avizatorilor de planuri de urbanism precum şi tuturor factorilor de decizie din domeniu şi se aplică tuturor categoriilor de planuri de urbanism prevăzute de lege.

ART. 3

In sensul Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, Anexa 1, si in aplicarea Ordinului MDRT nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului, prezentul Regulament se aplica documentaţiilor pentru care Consiliul Local al comunei Axente Sever are competenţe de aprobare, respectiv:  Plan de Urbanistic General PUG-  Plan de Urbanistic Zonal PUZ – Plan de Urbanistic de Detaliu PUD

Art. 4

Pentru documentaţiile de urbanism aflate in curs de elaborare sau avizare la data aprobării prezentului Regulament local, Consiliului Local va asigura informarea şi consultarea publicului afectat de propunerile planurilor înainte de supunerea spre aprobare prin hotărâre de consiliu local, in funcţie de etapa in care se afla, fară a relua integral întreaga procedura.

ART. 5

Informarea şi consultarea publicului este parte integrantă a procedurii de iniţiere, elaborare, avizare şi aprobare a documentaţiilor de urbanism si se face obligatoriu în următoarele etape din cadrul procesului de elaborare sau revizuire a planurilor de urbanism sau amenajare a teritoriului:  etapa pregătitoare – anunţarea intenţiei de elaborare;

–  etapa de documentare şi elaborare a studiilor de fundamentare;

–  etapa elaborării propunerilor ce vor fi supuse procesului de avizare;

–  elaborarea propunerii finale, care include toate observaţiile avizatorilor şi care se supune procedurii de transparenţă decizională.

Art. 6

(1) Pentru toate documentaţiile de urbanism pentru care se aplică prezentul Regulament, procesul de informare şi consultare a publicului se finalizează cu raportul informării şi consultării publicului si fundamentează decizia Consiliului Local, care decide aprobarea sau respingerea planului propus, în vederea respectării principiilor de dezvoltare urbană durabilă şi asigurării interesului general.

(2) Raportul informării şi consultării publicului se avizează de către C.T.A.T.U si se înaintează împreună cu documentaţia completă, Consiliului Local spre a fi aprobat sau respins.

(3) În baza raportului informării şi consultării publicului, consiliul local poate solicita modificarea şi completarea documentaţiei de urbanism supuse aprobării.

 ART. 7

Informarea şi consultarea publicului în etapa aprobării fiecărei categorii de plan în parte se face conform Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu completările ulterioare, şi conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

 

CAPITOLUL II

Responsabilităţi şi competenţe

 ART. 8.

Responsabilitatea privind informarea şi consultarea publicului pentru planurile de urbanism revine Consiliului Local, conform competentelor de aprobare prevăzute de anexa 1 la Legea 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările si completările ulterioare; ART. 9 (1) Persoana responsabila cu informarea şi consultarea publicului pentru planurile ce se aproba de către Consiliul local este Arhitectul sef (persoana cu atribuții), sprijinit în îndeplinirea atribuţiilor sale de către un grup de lucru permanent, format din reprezentanţi ai administraţiei publice locale, ai mediului de afaceri şi ai societăţii civile, precum şi din reprezentanţi ai cetăţenilor, grup care va fi numit prin Dispoziţie de către Primarul localității.

Art. 9.

(1) Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului are următoarele atribuţii:

– coordonează redactarea documentului de planificare a procesului de participare a publicului, pe baza prezentului Regulament şi în funcţie de complexitatea planului de urbanism sau amenajare a teritoriului;  – răspunde de redactarea cerinţelor specifice care vor fi incluse în documentele de selectare şi desemnare a elaboratorului pentru documentaţiile de amenajare a teritoriului.

– gestionează activităţile de informare şi consultare a publicului pe tot parcursul documentaţiei, până la aprobare;

– gestionează corespondenta cu autorităţile publice locale

–  este persoană de contact din partea Consiliului local pentru activităţile de- informare şi consultare a publicului în privinţa proiectului respectiv.

(2) Pe tot parcursul procedurilor de informare si consultare, persoana responsabila din cadrul Consiliului local va redacta toate documentele ce decurg din aceasta activitate, va centraliza observaţiile si sugestiile publicului, va asigura publicarea anunţurilor si documentelor pe situl primăriei .

(3) Pentru a dovedi îndeplinirea obligaţiilor de informare, in dosarul informării se vor ataşa, după caz, printuri ale paginii de internet, procese verbale de afişare a anunţului, fotografii ale panourilor amplasate pe teren, confirmarea de primire prin posta a notificărilor, paginile din presa locala in care au fost publicate anunţurile, procesele verbale din întâlniri si dezbateri publice, exemplare ale broşurilor, înregistrări audiovideo, etc. in funcţie de metodele prin care s-a organizat informarea si consultarea.

Art. 10

Documentul de planificare a procesului de informare şi consultare a publicului în baza căruia se desfăşoară procesul de participare va cuprinde următoarele informaţii:

– identificarea părţilor interesate, persoane fizice sau juridice, instituţii publice care pot fi afectate de prevederile propuse prin planul de amenajare a teritoriului;

– modalitatea prin care vor fi anunţaţi cei interesaţi şi cei potenţial afectaţi referitor la iniţierea procesului de elaborare a planului de amenajare a teritoriului şi de schimbările propuse;

– modalitatea prin care li se va oferi ocazia celor afectaţi sau interesaţi de a discuta propunerea cu iniţiatorul şi proiectantul şi de a-şi exprima rezerve, a formula observaţii sau a sesiza probleme legate de propunerile din planul de amenajare a teritoriului, înainte de supunerea spre avizare autorităţilor competente;

– calendarul propus de iniţiator pentru îndeplinirea obligaţiilor de informare şi consultare a publicului;

– datele de contact ale reprezentantului proiectantului, responsabil cu informarea şi consultarea publicului.

 

Art. 11

Raportul informării şi consultării publicului, care fundamentează decizia consiliului local de adoptare sau neadoptare a planului de urbanism, va cuprinde cel puţin următoarele informaţii:

a) detalii privind tehnicile şi metodele utilizate pentru a informa şi a consulta publicul, inclusiv:

– datele şi locurile tuturor întâlnirilor la care cetăţenii au fost invitaţi să dezbată propunerea solicitantului;

– conţinutul, datele de transmitere prin poştă şi numărul trimiterilor poştale, inclusiv scrisori, invitaţii la întâlniri, buletine informative şi alte publicaţii;

– localizarea rezidenţilor, proprietarilor şi părţilor interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise;

–  numărul persoanelor care au participat la acest proces;

b) un rezumat al problemelor, observaţiilor şi rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare şi consultare, inclusiv:

– modul în care solicitantul a rezolvat, intenţionează să rezolve sau se va ocupa de- problemele, observaţiile şi rezervele exprimate de public;

– probleme, observaţii şi rezerve pe care iniţiatorul planului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus să le rezolve, împreună cu motivaţia acestui lucru;

– orice alte informaţii considerate necesare pentru a susţine preluarea sau- nepreluarea propunerilor.

Art. 12

Raportul consultării, însoţit de punctul de vedere al arhitectului sef (persoana cu atribuții), se prezintă consiliului local spre însuşire sau respingere care, în vederea fundamentării tehnice a deciziei, poate solicita opinia unor experţi atestaţi sau asociaţii profesionale din domeniu.

CAPITOLUL III

Modalități de finanţare a activităţilor de informare si consultare

Art. 13

(1) Finanţarea activităţilor de informare şi consultare se suporta de către iniţiatorul planului.

(2) In cazul documentaţiilor iniţiate de către Consiliul local finanţarea activităţilor de informare si consultare a publicului se va face din bugetul local, in baza unui referat de necesitate pentru costurile impuse de fiecare etapa si categorie de planuri.

CAPITOLUL IV

Principiile de identificare a grupurilor ţintă pentru informare şi consultare

Art. 14

(1) Grupurile ţintă pentru informare şi consultare, pentru fiecare categorie de plan se identifica de către arhitectul sef, împreuna cu grupul de lucru permanent numit prin Dispoziţia Primarului, respectând:.

–   principiul nediscriminării;

–  principiul egalităţii de şanse (respectarea drepturilor omului şi egalitatea şanselor- pentru toţi cetăţenii);

– principiul solidarităţii (urmăreşte realizarea coeziunii sociale a cetăţenilor);

–  principiul parteneriatului (participarea tuturor factorilor sociali care acţionează direct  principiul transparenţei.

(2) Grupurile ţinta vor fi identificate având in vedere apartenenţa la zona studiată, vecinătatea, expertiza în domeniu, competentele instituţiilor publice, iar in funcţie de categoriile de documentaţii, vor fi informaţi:

–  Reprezentanţi ai comunităţii locale din zona de studiu;

–  Reprezentanţi ai instituţiilor publice;

–  Reprezentanţi ai asociaţiilor profesionale;

–  Reprezentanţi ai mediului de afaceri;

–  Reprezentanţi ai societății civile;

–  Cetăţenii din zona studiată;

–  Cetăţenii din zona limitrofă.

 

CAPITOLUL V

Modul şi locul în care publicul va avea acces la informaţii şi documentaţii:

Art. 15 Documentaţiile supuse consultării se postează pe situl primăriei sau pot fi consultate la sediul primăriei biroul de urbanism si amenajarea teritoriului .

Art. 16

La cerere, se va asigura accesul la documentaţii a persoanelor cu dizabilităţi, în vederea asigurării egalităţii de şanse şi tratament, în conformitate cu prevederile art. 61 lit. (e) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

CAPITOLUL VI

Sancțiuni

Art. 17

Documentaţiile de amenajare a teritoriului care se aprobă fără respectarea Regulamentului local de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului sunt nule de drept, fapta constituie contravenţie si se sancţionează, aplicându-se prevederile art. 63 alin (2) lit. b) si art. 63^1, lit. a) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul.

CAPITOLUL VII

Modul de evaluare a procesului de participare publică

Art. 18

Periodic, se va analiza si evalua procesul de participare publică, prin chestionare, analizarea documentelor depuse privind propunerile, sugestiile care vizează proiectul, formulare on line, iar in cazul in care se constata ca Regulamentul nu răspunde pe deplin necesitaţilor privind informarea si consultarea publicului, se va proceda la actualizarea acestuia în consecinţă.

CAPITOLUL VIII

Etape metodologice diferenţiate pe categorii de planuri de amenajare a teritoriului şi de urbanism

SECŢIUNEA a 2-a

Planul urbanistic general (PUG) şi

regulamentul local de urbanism (RLU) aferent acestuia

1. Implicarea publicului în etapa pregătitoare

ART. 19

(1) PUG se iniţiază de către administraţia publica locala, care are obligaţia de a informa publicul cu privire la intenţia de elaborare sau de revizuire a planului, înainte de elaborarea documentelor necesare procedurii de atribuire a serviciilor de elaborare a planului, in conformitate cu regulamentul propriu de implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajarea teritoriului.

 ART. 20

(1) Persoana din cadrul Consiliului local, responsabila cu informarea şi consultarea publicului pentru planurile ce se aproba de către autorităţile publice locale, redactează anunţul privind intenţia de elaborare sau revizuire a PUG, îl transmite spre afişare persoanei desemnate conf. art. 19, alin (3). Simultan, asigura publicarea anunţului in presa locala, si prin unul din următoarele mijloace:

– afisarea anunţului la sediul propriu

–  pagina de internet a autoritatii locale

– publicaţia proprie a primăriei, daca exista

–  presa locala cel puţin două anunţuri publicate la interval de minimum 3 zile

–   panouri amplasate pe domeniul public,

–  emisiuni la staţii de radio şi televiziune,

–  conferinţe, afişe, interviuri, organizarea unor evenimente şi/sau expoziţii cu

– hărţi, planuri, schiţe, tabele, grafice, orice alte materiale.

(3) Anunţul va respecta conţinutul prevăzut la art. 22, alin. (2) din Metodologie, iar anunţurile publicate pe pagina proprie de internet şi cele afişate vor fi menţinute pe toată perioada în care pot fi transmise observaţii şi propuneri.

 ART. 21

Observaţiile, sugestiile si propunerile publicului, se sintetizează de către persoana din cadrul Consiliului local, responsabila cu informarea şi consultarea publicului, si se publica prin aceleaşi mijloace utilizate pentru publicarea anunţului intenţiei de elaborare sau revizuire a PUG, împreuna cu argumentaţia preluării sau nepreluării propunerilor, în maximum 15 zile de la data-limită stabilită pentru primirea lor.

ART. 22

Toate propunerile obţinute şi nevoile identificate în urma procesului de informare şi consultare vor fi examinate şi sintetizate şi vor fi transmise autorității locale, in calitate de autoritate contractanta spre a fi prezentate ca anexă la documentaţia necesară atribuirii serviciilor de elaborare a PUG.

ART. 23

(1) Prin Dispoziţia Primarului localității se va constitui un grup de lucru, conform art. 25, alin (1) din Metodologie, care are următoarele atribuţii:

– Elaborează elementele de temă ce vor fi incluse în documentaţia necesară atribuirii serviciilor de elaborare sau revizuire a PUG privind obiectivele principale, aspectele şi prevederile principale ce urmează a fi abordate,

– Identifica procedurilor specifice de informare şi consultare a publicului pe parcursul elaborării sau revizuirii PUG

(2) Documentul rezultat din întâlnirea grupului de lucru se transmite administraţiei publice locale iniţiatoare a PUG, pentru a fi preluat in documentaţia necesară atribuirii serviciilor de elaborare sau revizuire a PUG include în mod clar obligaţiile ce derivă din derularea activităţilor de informare şi consultare a publicului, inclusiv furnizarea planşelor si prezentărilor care se publica în etapa elaborării propunerilor si în etapa aprobării PUG.

 

 

2. Implicarea publicului în etapa de documentare şi elaborare a studiilor de fundamentare

ART. 24

(1) În etapa elaborării studiilor de fundamentare a propunerilor, cerinţele şi opţiunile publicului legate de dezvoltarea urbană durabilă sunt obţinute de elaboratorul documentaţiei de urbanism prin metode de cercetare sociologică relevante pentru obiectivele propuse.

(2) Cercetarea sociologică se efectuează de către persoane specializate în pregătirea, derularea şi analizarea rezultatelor metodelor corespunzătoare, atestate conform legii în privinţa elaborării documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului. Atestat RUR simbol “G2 “

(3) În cazul în care sunt identificate analize ale opţiunilor publicului deja realizate şi care răspund cerinţelor şi obiectivelor enunţate prin procedurile specifice de informare şi consultare a publicului, acestea sunt menţionate şi luate în considerare. 3. Implicarea publicului în etapa elaborării propunerilor

ART. 25

Consultarea publicului pe parcursul elaborării propunerilor va fi organizată în mod unitar cu evaluarea de mediu, prin colaborarea cu autorităţile responsabile din domeniul mediului.

ART. 26

Informarea şi consultarea publicului asupra propunerilor de PUG se fac astfel:

a) Persoana responsabila cu informarea şi consultarea publicului, va desfăşura simultan următoarele activităţi:

1. publică in mass-media de doua ori, la interval de 3 zile calendaristice, sau cel puţin pe propria pagină de internet anunţul cu privire la posibilitatea, modul şi perioada, locul şi orarul în care se pot consulta documentele complete ale propunerilor şi transmit observaţii la sediul autorităţii competente pentru aprobarea finală a PUG în termen de 15 de zile calendaristice de la data ultimului anunţ, precum şi obiectivele, data, locul de desfăşurare, ora de începere şi durata estimată a dezbaterii publice care are loc la minimum 20 de zile de la data ultimului anunţ;

2. afişează anunţul de mai sus şi propunerile însoţite de explicaţii succinte, scrise şi desenate, într-un limbaj nontehnic, pe o perioadă de cel puţin 30 de zile, la sediul propriu şi în alte locuri special amenajate;

3. trimite în scris către factorii interesaţi identificaţi anunţul publicat, cu cel puţin 45 zile înainte de data dezbaterii publice;

b) consultarea publicului asupra propunerilor prin cel puţin următoarele activităţi:

1. pune la dispoziţia publicului, pentru consultare, prima versiune a propunerilor pe durata a cel puţin 20 de zile;

2. expune materialele grafice cu explicaţii formulate într-un limbaj nontehnic, pe durata a cel puţin 20 de zile, într-un spaţiu special amenajat şi cu posibilitatea colectării în scris a observaţiilor cetăţenilor;

c) Persoana din cadrul Consiliului Județean Sibiu, responsabila cu informarea şi consultarea publicului sintetizează observaţiile şi sugestiile publicului asupra propunerilor preliminare şi a răspunsului la acestea si asigura publicarea pe propria pagină de internet a rezultatelor consultării, în termen de maximum 15 zile de la data dezbaterii publice .

ART. 27

Pentru propunerile ce aduc modificări importante unor părţi mari din localitate sau care afectează un număr mare de persoane, persoana responsabila din cadrul Consiliului local poate să decidă asupra necesitaţii informării si consultării prin mai multe mijloace, conf. art. 29 din Metodologie.

 ART. 28

(1) În vederea introducerii în circuitul legal de avizare a PUG şi RLU, persoana din cadrul Consiliului local, responsabilă cu informarea şi consultarea publicului asigură realizarea raportului consultării populaţiei, care se prezintă spre avizare CTATU.

(2) Raportul consultării însoţit de avizul CTATU şi punctul de vedere al structurii de specialitate din cadrul Consiliului Local se înaintează Consiliului Local spre însuşire sau respingere. În vederea fundamentării tehnice a deciziei, autorităţile administraţiei publice locale pot solicita opinia unor experţi atestaţi sau a unor asociaţii profesionale din domeniu.

(3) Implicarea publicului în etapa aprobării PUG

 ART. 29

Informarea şi consultarea publicului în etapa aprobării PUG se fac cu respectarea prevederilor art. 7.

 

 

 

 

 

SECŢIUNEA a 3-a

Planul urbanistic zonal şi regulamentul local aferent acestuia PUZ

 

1. Implicarea publicului în etapa pregătitoare

ART. 30

(1) Planurile urbanistice zonale (PUZ) se iniţiază si finanţează de către autorităţile publice locale sau de persoanele juridice sau fizice interesate (cu excepţia zonelor protejate), cu sprijinul, după caz, al autorităţilor administraţiei publice locale, pentru:

–  situaţii in care PUG prevede detalierea unei zone prin PUZ,

–  zone in care s-a instituit un anumit regim de protecţie

–  prin cererea de emitere a Certificatului de urbanism se solicita o derogare de la prevederile PUG. condiţiile specifice ale amplasamentului ori natura obiectivelor de investiţii o impun.

(2) PUZ se elaborează la solicitarea autoritatii locale, prin Certificatul de urbanism, în baza unui aviz de oportunitate, întocmit de structura specializată condusă de arhitectul-şef şi aprobat de primarul localităţii .

ART. 31

(1) În situaţia PUZ-urilor iniţiate de autoritatea publica locala, se va informa publicul cu privire la intenţia de elaborare sau de revizuire a planului, înainte de elaborarea documentelor necesare procedurii de atribuire a serviciilor de elaborare a planului.

(2) Prin Dispoziţia Primarului localităţii se va constitui un grup de lucru, conform art. 34, alin (1) din Metodologie, care are următoarele atribuţii:

– Elaborează elementele de temă, obiectivele şi cerinţele PUZ, ce vor fi incluse în documentaţia necesară atribuirii serviciilor;

– Identifică alte proceduri de informare şi consultare a publicului pe parcursul elaborării sau revizuirii PUZ, în cazul în care se estimează ca planul aduce modificări majore prin suprafaţa studiată, specificul investiţiei, etc, şi va putea genera opinii şi interese divergente.

(3) Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului redactează documentul rezultat din întâlnirea grupului de lucru, sintetizează observaţiile şi sugestiile publicului pentru a fi preluate în documentaţia necesară atribuirii serviciilor de elaborare sau revizuire a PUZ care va include în mod clar obligaţiile ce derivă din derularea activităţilor de informare şi consultare a publicului, inclusiv furnizarea planşelor şi prezentărilor care se publică în etapa elaborării propunerilor şi în etapa aprobării planului.

ART. 32

(1) În cazul în care iniţiatorul planului este un investitor privat, persoană fizică sau juridică, acesta va fi înştiinţat prin avizul prealabil de oportunitate despre obligaţiile ce derivă din procedurile specifice de informare şi consultare a publicului, în toate etapele.

(2) Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului din cadrul Consiliului local va analiza solicitarea şi va stabili, în funcţie de impactul estimat al planului, cel puţin două din următoarele modalităţi de informare precum şi perioada în care vor fi colectate observaţiile şi sugestiile publicului asupra intenţiei de elaborare a PUZ (max 5 zile calendaristice după ultima zi a metodei stabilite):

  • afişarea anunţului intenţiei la sediul primăriei timp de 10 zile
  • postarea anunţului intenţiei pe pagina de internet a autoritatii locale timp de 10 zile postarea anunţului intenţiei pe pagina de internet a Consiliului Judetean timp de 10 zile
  •  publicarea anunţului în publicaţia proprie a primăriei, dacă există
  • publicarea anunţului în presa locala cel puţin două anunţuri publicate la interval de minimum 3 zile
  • amplasarea unor panouri pe domeniul public MODEL PANOU 1 din Metodologie notificarea proprietarilor ale căror proprietăţi pot fi direct afectate de propunerile PUZ  emisiuni la staţii de radio şi televiziune
  • dezbatere publică

(3) Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului sintetizează observaţiile şi sugestiile publicului asupra intenţiei de elaborare a PUZ , stabileşte metodele de informare a publicului în etapa de elaborare a propunerilor şi le preia în avizul de oportunitate.

                 Implicarea publicului în etapa elaborării propunerilor

ART. 33

Informarea şi consultarea publicului cu privire la propunerile de PUZ se fac înainte de transmiterea documentaţiei pe circuitul tehnic de avizare, prin metodele stabilite prin avizul de oportunitate astfel:

a) autoritatea publică responsabilă informează publicul prin cel puţin următoarele activităţi:

1. publicarea pe propria pagină de internet anunţul cu privire la posibilitatea, modul şi perioada, locul şi orarul în care se pot consulta documentele şi transmit observaţii la sediul autorităţii publice competente pentru aprobarea PUZ în termen de maximum 25 de zile calendaristice de la data anunţului, precum şi obiectivele, data, locul de desfăşurare, ora de începere şi durata estimată pentru fiecare metodă de consultare;

2. notificarea proprietarilor ale căror proprietăţi ar putea fi direct afectate de propunerile PUZ;

3. punerea la dispoziţia publicului spre consultare documentele aferente propunerilor PUZ, inclusiv materiale explicative scrise şi desenate, într-un limbaj nontehnic, precum şi documentele ce au stat la baza primei variante a propunerilor, după caz: certificatul de urbanism, avizul prealabil de oportunitate;

4. afişarea anunţului la sediul propriu şi în alte locuri special amenajate, pe panouri rezistente la intemperii, cu caracteristici stabilite prin procedurile specifice amplasate în cel puţin 3 locuri vizibile pe teritoriul zonei studiate;

5. solicita investitorului privat iniţiator al PUZ afişarea anunţului pe panouri rezistente la intemperii, MODEL PANOU 2 din Metodologie, în loc vizibil la parcela care a generat intenţia elaborării PUZ;

b) autoritatea publică responsabilă cu informarea şi consultarea are următoarele obligaţii:

a. informarea publicul cu privire la rezultatele informării şi consultării, cel puţin prin publicarea pe propria pagină de internet şi la sediul propriu a observaţiilor şi sugestiilor publicului şi a răspunsului la acestea, în termen de 15 zile de la încheierea perioadei de consultare a publicului;

b. informarea în scris a proprietarilor ale căror imobile sunt direct afectate de propunerile PUZ şi care au trimis opinii, cu privire la observaţiile primite şi răspunsul argumentat la acestea.

ART. 34

În funcţie de complexitatea sau impactul estimat al propunerilor PUZ, autoritatea administraţiei publice responsabila cu informarea şi consultarea, poate stabili şi alte metode de informare şi consultare, respectiv:

a) informează publicul prin expoziţii în zonă, emisiuni TV, broşuri, anunţuri în şcoli etc.; b) consultă publicul prin: dezbateri publice, interviuri de grup, grupuri consultative pe domenii sau pe anumite categorii de public etc.;

c) organizează ateliere de lucru, audieri publice, întâlniri etc., pentru identificarea şi punerea în comun a cunoştinţelor şi competenţelor sau identificarea intereselor mutuale etc.

ART. 35

Raportul consultării publicului referitor la opiniile colectate, răspunsurile date şi argumentarea lor, însoţit de avizul CTATU şi punctul de vedere al structurii de specialitate se înaintează Consiliului Local spre însuşire sau respingere. În vederea fundamentării tehnice a deciziei, consiliul local poate solicita opinia unor experţi atestaţi sau a unor asociaţii profesionale din domeniu.

Implicarea publicului în etapa aprobării PUZ

ART. 36

Informarea şi consultarea publicului în etapa aprobării PUZ se face cu respectarea prevederilor art. 6 din ORDIN.

 

SECŢIUNEA a 4-a Planul urbanistic de detaliu PUD

Implicarea publicului în etapa pregătitoare

ART. 37

(1)În situaţia solicitării elaborării unui PUD, persoana responsabila cu informarea şi consultarea publicului din cadrul autorităţii administraţiei publice locale informează şi consultă populaţia prin următoarele modalităţi:

a) notifică proprietarii parcelelor vecine pe toate laturile celei care a generat PUD privind intenţia şi propunerile documentaţiei de urbanism, cu acordarea unui termen de primire a observaţiilor sau propunerilor de minimum 15 zile;

b) în situaţia în care iniţiatorul PUD este o persoană fizică sau juridică interesată, în termen de 5 zile de la primirea tuturor observaţiilor, autorităţile administraţiei publice locale competente cu aprobarea planului notifică iniţiatorul PUD cu privire la eventualele obiecţii primite şi solicită modificarea propunerilor sau răspunsul motivat de refuz al acestora, cu acordarea unui termen de transmitere a răspunsului în termen de maximum 10 zile;

c) în termen de 10 zile de la răspunsul argumentat al iniţiatorului PUD, autorităţile administraţiei publice locale informează în scris proprietarii care au trimis opinii cu privire la observaţiile primite şi răspunsul la acestea.

 

 

 

 

 

 

SECŢIUNEA a 5-a

Implicarea publicului în monitorizarea implementării planurilor de urbanism si amenajarea teritoriului

 

ART. 38

Planurile de urbanism si amenajare a teritoriului reprezintă informaţii de interes public şi vor fi furnizate şi puse la dispoziţie în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, de catre autoritatea competenta cu aprobarea planului.

 

ART. 39

În vederea monitorizării PUG, anual, autorităţile administraţiei publice locale vor face publice modalităţile privind aplicarea prevederilor PUG şi stadiul de aplicare.

ART. 40

În vederea monitorizării, planşa de reglementări urbanistice şi regulamentul local aferente PUZ, precum şi informaţiile cuprinse în PUD vor fi furnizate şi puse la dispoziţie în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare. ANEXA 1 la metodologie

 

MODELE

de panouri pentru anunţurile afişate pe teritoriul zonei tratate de planuri de urbanism

A.  Model panou 1

 ___________________________ (denumirea administraţiei publice locale) Data anunţului: ………. (ziua/luna/anul) INTENŢIE DE ELABORARE PLAN URBANISTIC ……………………….. (general, zonal, de detaliu) REPREZENTARE VIZUALĂ SUGESTIVĂ (SCHEMATICĂ) A INTENŢIEI Argumentare: ……………………………….. Iniţiator: …………………………………. (numele şi prenumele/denumirea) PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAŢII ŞI PROPUNERI privind intenţia de elaborare a planului urbanistic ………… (general, zonal, de detaliu) în perioada ……………… – …………………… (ziua/luna/anul) (ziua/luna/anul) Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: ………………………………………………………………… (numele şi prenumele, funcţia) adresa …………………., telefon …………, e-mail …………… Observaţiile sunt necesare în vederea …………………………….. . (de exemplu: stabilirii cerinţelor de elaborare/eliberării avizului de oportunitate) Răspunsul la observaţiile transmise va fi …………………………. . (modul în care va fi pus la dispoziţia publicului, data şi perioada) Etapele preconizate pentru consultarea publicului până la aprobarea planului: – ………………………………………………………………. – ………………………………………………………………. – ………………………………………………………………. (metoda/scopul/perioada) – Datele de mai sus vor fi înscrise obligatoriu într-un panou de minimum 60 x 90 cm, confecţionat din materiale rezistente la intemperii şi afişat la loc vizibil pe toată perioada. – Literele vor fi tipărite având o înălţime de cel puţin 5 cm, respectiv 7 cm pentru „Intenţie …”, „Publicul este …”.

B. Model panou 2

 

___________________________ (denumirea administraţiei publice locale) Data anunţului: ………. (ziua/luna/anul) CONSULTARE ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARE PLAN URBANISTIC ……………………….. (general, zonal, de detaliu) REPREZENTARE VIZUALĂ SUGESTIVĂ (SCHEMATICĂ) A PROPUNERILOR Iniţiator: ………………………. (numele şi prenumele/denumirea) Elaborator: …………………………. (denumirea) PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAŢII asupra documentelor expuse/disponibile la sediul …………………. (denumirea, adresa, camera/sala) în perioada …………….. – ……………. între orele: …….. . (ziua/luna/anul) – (ziua/luna/anul) PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ PARTICIPE LA – ……………………………….; – …………………………………………….; – ………………………………………………….. . (metoda/scopul/data, ora/locul, durata) Răspunsul la observaţiile transmise va fi …………………………. . (modul în care va fi pus la dispoziţia publicului, data şi perioada) Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: …………………………………. (numele şi prenumele, funcţia) adresa …………………., telefon …………, e-mail …………… – Datele de mai sus vor fi înscrise obligatoriu într-un panou de minimum 60 x 90 cm, confecţionat din materiale rezistente la intemperii şi afişat la loc vizibil pe toată perioada. – Literele vor fi tipărite având o înălţime de cel puţin 5 cm, respectiv 7 cm pentru „Consultare asupra ….”.

Comments are closed.

Acest site folosește cookies. Apăsând butonul alăturat vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close